ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY360

Artikel 1

Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
(a) Verhuurder: Infinity360, onderneming die zaken en diensten levert, waaronder maar niet uitsluitend video- en fotoapparatuur aan bedrijven en particulieren.
(b) Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken of diensten van Infinity360 huurt.
(c) Huurperiode: de periode waarin huurder een zaak of dienst van Infinity360 huurt.
(d) Gehuurde: Infinity360, foto- en videobooth die 360 graden om het platform draait.
(e) Partijen: Verhuurder en huurder gezamenlijk.
(f) Orderbevestiging: Op schrift gestelde aanvaarding van de offerte door Infinity360 aan de huurder.
(g) Overeenkomst: De tussen Infinity360 en huurder aangegane huurovereenkomst waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
(h) Orderbedrag: Het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.

Artikel 2

Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 De aanvraag wordt per e-mail, telefonisch, via de website Infinity360.nl of middels de Sociale media gedaan.
2.3 Huurder dient de volledige informatie te geven aan verhuurder. Indien huurder niet de juiste informatie verschaft, kan dit niet aan verhuurder toegerekend worden.
2.4 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Infinity360 een door huurder getekende orderbevestiging retour heeft ontvangen. Na ontvangst van de volledige betaling is de reservering definitief.
2.5 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of Overeenkomsten en eventuele bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, maten, gewichten en kleuren strekken enkel ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van verhuurder.
2.6 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van verhuurder ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 3

Huurperiode
3.1 De huurtijd begint met het levering van het gehuurde aan huurder. De huurperiode eindigt conform de afgesproken tijd, zonder dat opzegging noodzakelijk is.
3.2 Met de opbouw van het gehuurde wordt één uur voor de afgesproken start van de huurperiode gestart, tenzij anders wordt overeengekomen. Het gehuurde wordt na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode afgebouwd, tenzij anders is overeengekomen.
3.3 Huurder heeft uitsluitend het recht om het gehuurde in de afgesproken huurperiode te gebruiken, die vooraf door de verhuurder werd medegedeeld.
3.4 Indien huurder, op de dag dat de huurperiode ingaat, verlenging van de overeengekomen huurperiode met verhuurder afspreekt, dient de extra huurprijs van € 225,- incl BTW per uur, ter plaatse contant ofwel via bankoverschrijving te geschieden.

Artikel 4

Prijzen, betaling en facturering (voor particulieren en bedrijven apart)
4.1. Voor de start van de huurperiode is huurder verplicht tot betaling van de volledige huurprijs. De huurprijs vloeit voort uit de bestelling van huurder. Bij de opgegeven huurprijzen gaat het om de totaalprijzen, inclusief BTW. Eventueel extra bijkomende lever- en verzendkosten, of overige kosten worden apart aangegeven.
4.2 Het is aan verhuurder toegestaan om aan huurder bij boekingen te verzoeken om een aanbetaling van 30% van de huurprijs.
4.3 De betaaltermijn voor facturen is veertien (14) dagen. De factuur wordt tegelijk met de orderbevestiging verstuurd.
4.4 Indien er sprake is van een boeking binnen 14 dagen voor aanvang huurperiode, dient de huurprijs binnen 24 uur na verzending van de factuur betaald te worden.
4.5 Elke wijziging in betaling wordt schriftelijk door verhuurder kenbaar gemaakt en bevestigd.
4.6 Indien huurder 14 dagen na factuurdatum de openstaande factuur niet heeft betaald dan komt de boeking van huurder, zonder recht op enige vergoeding, te vervallen.
4.7 Indien niet op tijd aan de (volledige) betalingsverplichting wordt voldaan, zal huurder automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door huurder is verhuurder gerechtigd alle ten behoeve van huurder te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens huurder tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
4.8 In geval van betalingsverzuim heeft verhuurder recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door huurder verschuldigde.
4.9 Indien verhuurder besluit een vordering op de huurder wegens één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is huurder, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.10 Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen huurder verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van verhuurder bepalend zijn, tenzij door huurder schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 5

Gebruik van het gehuurde en benodigdheden uitvoering Overeenkomst
5.1 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te verplaatsen, demonteren, verstellen of welke handeling dan ook die eigenschappen verandert van de zaken die verhuurder verhuurt.
5.2. Huurder heeft binnen de afgesproken huurperiode het recht op onbeperkte opnames, tenzij anders wordt overeengekomen.
5.3 Huurder is verantwoordelijk voor een beschutte en droge locatie van het gehuurde.
5.4 Indien zich tijdens de huurperiode een technisch probleem voordoet, dient huurder hiervan onverwijld aan de ter plaatse zijnde medewerker of telefonisch melding te maken aan verhuurder. Indien het technisch mankement niet aan huurder kan worden toegerekend, worden de uren vergoed waarin het mankement zich heeft voortgedaan.
5.5 Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.
5.6 Tijdens de huurtijd zal te allen tijde een medewerker van Infinity360, ofwel een door Infinity360 aangewezen persoon, aanwezig zijn voor de bediening van de Infinity360.
5.7 Het is aan huurder niet toegestaan om de Infinity360 zelf te bedienen, ook niet in de afwezigheid van de in het zesde lid van dit artikel genoemde personen.

Artikel 6

Technische storingen
De navolgende storingen c.q. mankementen kunnen niet aan verhuurder worden toegerekend en worden dan ook niet vergoedt, indien het mankement van de navolgende punten zich voordoet:

(i) Met meer dan het toegestane aantal personen het platform van de Infinity360 betreden;
(ii)Het platform plaatsten op een onbeschutte plaats, waardoor hoge vochtigheid, condens, regen of temperatuurswisselingen van invloed kunnen zijn op het gebruik;
(iii) In de draaicirkel van de camera staan;
(iv) In strijd met de gegeven instructies van de medewerkers van Infinity360 handelen.

Artikel 7

Levering van het gehuurde
7.1 Levering geschiedt op de door verhuurder aangegeven manier. Verhuurder zal op de aangewezen locatie en tijdstip de zaken doen leveren en installeren.
7.2 Verhuurder bouwt, nadat de huurperiode verstreken is, de geleverde zaken af op een door verhuurder aangewezen tijdstip.
7.3 Verhuurder tracht in alle gevallen op tijd aanwezig te zijn, doch kan in gevallen van overmacht het niet aan verhuurder worden toegerekend, indien verhuurder te laat levert. Verhuurder zal in deze gevallen huurder onverwijld inlichten.
7.4 Indien verhuurder niet gratis kan parkeren op of nabij de aangewezen locatie, worden de door verhuurder gemaakte parkeerkosten doorgerekend aan huurder.
7.5 De prijzen zijn exclusief reiskosten. Verhuurder brengt vanuit Rotterdam € 0,30,- per kilometer in rekening bij de huurder
7.6 Huurder dient een geschikte ruimte te hebben gekozen op de aangewezen locatie. Hiervoor is een stabiele en vlakke ondergrond van een minimum van 3 meter in de lengte en 3 meter in de breedte noodzakelijk. Verhuurder kan op locatie aangeven dat een andere plek, in verband met o.a. oppervlakte of lichtinvallen, beter geschikt is. Mocht huurder toch een andere plek kiezen voor het plaatsen van het gehuurde dan is huurder zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van het beeldmateriaal.
7.7. Huurder dient te zorgen voor een 220 volt stopcontact op maximaal 20 meter afstand binnen de aangewezen ruimte.
7.8 Indien door huurder niet voldaan wordt aan de in het zesde en zevende lid van dit artikel en het derde lid van artikel 5 gestelde vereisten, is verhuurder niet verantwoordelijk voor de plaatsing van het gehuurde op een andere dan de afgesproken locatie. Doch zal verhuurder in samenspraak met huurder een andere geschikte locatie bespreken. Indien naar het oordeel van verhuurder geen geschikte locatie gevonden kan worden, behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurperiode niet in te laten gaan, waarbij alle kosten hiervan voor rekening van de huurder zijn.
7.9 Indien het gehuurde van verhuurder niet op de begane grond kan staan en geen lift aanwezig is, worden er extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 8

Beeldmateriaal
8.1 Verhuurder draagt zorg voor een koppeling naar de video’s binnen 1 week na de uitgevoerde dienst.
8.2 Huurder gaat akkoord dat verhuurder het beeldmateriaal van het evenement kan gebruiken voor commerciële- en promotiedoeleinden. Dit houdt onder andere in dat de foto’s en video’s gebruikt kunnen worden voor gebruik op social-media kanalen, reclame, etc., tenzij dit met huurder schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 Indien huurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel niet akkoord gaat met het gebruik op social-media kanalen, reclame, etc. kan er een extra toeslag in rekening gebracht worden.
8.4 Huurder vrijwaart verhuurder tegen aanspraken gerelateerd aan het gebruik van beeldmateriaal dat gemaakt is op het evenement, ten behoeve van promotie en marketing.

Artikel 9

Aansprakelijkheid
9.1 Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder is afgebouwd aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt verstaan alle schade zoals, maar niet beperkt tot, schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.
9.2 Huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijk voor alle schade zoals, maar niet beperkt tot, reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten. Ook gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst wordt op huurder verhaald.
9.3 Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient onverwijld aan de verhuurder gemeld te worden.
9.4 Huurder vrijwaart de verhuurder of diens medewerkers volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.
9.5 Indien verhuurder of diens medewerkers aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de huurder is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van verhuurders verplichtingen met betrekking tot het gehuurde. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de gehuurde, althans tot dat gedeelte van de gehuurde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 Verhuurder of diens medewerkers zijn nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10

Eigendomsvoorbehoud
10.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering.
10.2 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.
10.3 Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van verhuurder.

Artikel 11

Annulering en wijzigingen
11.1 Het is aan huurder toegestaan om tot uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de huurperiode schriftelijk de Overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij verhuurder indien de huurprijs reeds betaald is de huurprijs zal restitueren. Verhuurder zal in overeenstemming met huurder de gewenste wijze van restitutie bespreken.
11.2 Bij annulering van de Overeenkomst van de 14e tot de 7e dag voor aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de bruto huurprijs verschuldigd. Vanaf de 6e dag voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder geen recht meer op annulering en wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht bij huurder.
11.3 Indien huurder, overeenkomstig het tweede lid van dit artikel annuleert, betaalt de verhuurder de huurder de huurprijs verminderd met het annuleringstarief retour aan huurder.
11.4 Een datum- of tijdswijziging van de huurperiode dient schriftelijk uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de huurperiode te geschieden. De mogelijkheid van wijziging van de datum en/of tijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van het gehuurde.
11.5 Indien de gewenste wijziging niet mogelijk is zal het gehuurde niet geleverd worden en zal verhuurder niet gehouden zijn tot restitutie van de reeds betaalde huurprijs.

Artikel 12

Ontbinding en beëindiging
12.1. De Overeenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang en mondeling worden opgezegd wanneer huurder enige verplichting (voortvloeiend) uit deze Overeenkomst niet nakomt.
12.2. Indien tijdens de dienstverlening enige vorm van discriminatie, bedreiging en/of agressief gedrag wordt geuit door huurder en/of derden die redelijkerwijs onder diens verantwoordelijkheid vallen, behoudt verhuurder zich het recht tot ontbinding van de Overeenkomst, zonder dat huurder recht heeft op restitutie als de volledige huurperiode niet voltooid is.
12.3. Alvorens overgegaan wordt tot ontbinding van de Overeenkomst zal in redelijkheid door verhuurder met huurder gesproken worden over een mogelijke oplossing van het incident.
12.4 Huurder is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurder

Artikel 13

COVID-19 of andere epidemieën en pandemieën
13.1 Ondanks de beperkingen en/of versoepelingen rondom de uitvoering van feesten en evenementen, is het gedrag en de uitvoering van de door verhuurder’s geleverde diensten onderworpen aan de overheidsregels die op dat moment van kracht zijn.
13.2 Huurder en/of derden die redelijkerwijs onder diens verantwoordelijkheid vallen stemmen ermee in zich te houden aan de maatregelen vanuit de overheid die van kracht zijn op tijdens de uitvoering van deze overeenkomst.
13.3 Huurder en/of derden die redelijkerwijs onder diens verantwoordelijkheid vallen zijn het er uitdrukkelijk mee eens en begrijpen dat als ze zich niet houden aan de op dat moment geldende maatregelen vanuit de overheid, ze een verhoogd risico lopen op blootstelling aan – of overdracht van COVID-19 of andere epidemieën en pandemieën.
13.4 Huurder neemt alle risico’s in verband met mogelijke overdracht en/of blootstelling aan COVID-19 of andere epidemieën en pandemieën met betrekking tot geleverde diensten op zich enaanvaart de verantwoordelijkheid voor ziekte, letsel, schade, claims of kosten die daaruit voortvloeien.
13.5 Als tegenprestatie stemt verhuurder ermee in afstand te doen van enige aansprakelijkheid of claim tegen huurder en/of derden die redelijkerwijs onder diens verantwoordelijkheid vallen voor overdracht of blootstelling aan COVID-19 of andere epidemieën en pandemieën.

Artikel 14

Overmacht
14.1 Indien verhuurder door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens huurder kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
14.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.3 Indien de overmachtstoestand te maken heeft met een pandemie of epidemie en de eventueel daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, heeft huurder in tegenstelling tot het tweede lid, geen recht op ontbinding. De verplichtingen kunnen met een jaar een worden opgeschort, waarbij aan de huurder een waardebon wordt verstrekt of de huurprijs wordt gerestitueerd.
14.4 Onder overmacht van verhuurder wordt verstaan elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens huurder wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch wordt gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichting in redelijkheid niet van verhuurder kan worden verlangd. Onder overmacht worden ook defecten of (technische) mankementen aan het gehuurde verstaan.
14.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke)overmachtstoestand in kennis stellen.

Artikel 15

Toepasselijkheid
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere overeenkomst die wordt aangegaan door verhuurder met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de verhuur, het transport en de levering van de verhuurde goederen.
15.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.
15.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.4 De Nederlandse Rechter is bevoegd tot kennisname van geschillen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. Geschillen worden dan ook voorgelegd aan de relatief competente rechter.

Contactgegevens
Infinity360
verhuur@infinity360.nl
KvK: 85055271